Mitä oikeastaan on taide?

Sana ”taide” sisältää paljon. Taiteen määritelmä ei ole yksiselitteinen. Se, mikä on toiselle taidetta, voi olla toisen henkilön mielestä roskaa. Taide on vaikeasti määriteltävä asia. Se on suhteellinen. Sen määritelmä riippuu tilanteesta. Se riippuu henkilöstä. Se riippuu kontekstista. Se riippuu näkökulmasta.

Yleisesti ottaen taide tarkoittaa asioita, joiden kautta ihminen voi koittaa herättää toisissa ihmisissä itse tuntemiaan tunteita. Taide on kulttuurin peruskäsitteitä. Taide pyrkii vaikuttamaan ihmisen tunteisiin. Se voi olla väline mielihyvän tuottamiseen tai kannanottoon ja viestintään. Taiteen tarkoituksena ei välttämättä ole herättää sen kokijassa miellyttäviä tunteita.

Taiteelle onkin olemassa siis edellä mainittujen seikkojen vuoksi varsin monia määritelmiä. Immanuel Kant on sanonut, ettei ihminen pysty saamaan tietoa ympäristönsä todellisesta olemuksesta, vaan sen havainnoituminen on riippuvainen siitä, millä tavoin se hahmottuu aisteissamme. Näin ollen taide on aina subjektiivista, eikä sitä oikeastaan voi määritellä objektiivisesti.  Tämän myötä myöskään estetiikkaa ei ole mahdollista määritellä objektiivisesti eikä se kerro mitään itse tarkastelun kohteena olevasta esineestä. Estetiikka sen sijaan määrittyy sen pohjalta, mikä on sitä tarkastelevan henkilön tunnepohjainen suhtautuminen esineen mielikuvaan.

Taiteen historian näkökulmasta taiteelliset teokset ovat olleet olemassa lähes yhtä kauan kuin koko ihmiskunta: varhaisesta esihistoriallisesta taiteesta aina nykytaiteeseen saakka. Jotkut teoreetikot kuitenkin kokevat, että tyypillinen ”taiteellisten teosten” käsite sopii vähemmän nykyaikaisen länsimaisen yhteiskunnan ulkopuolelle. Taiteen määritelmän varhainen merkitys onkin läheisesti yhteydessä vanhempaan latinalaiseen merkitykseen, joka karkeasti tarkoittaa ”taitoa” tai ”käsityötä”, kuten sanat ”käsityöläinen”. On kuitenkin olemassa monia muita puhekielisiä käyttötapoja, jotka kaikki liittyvät jonkin verran sen etymologiaan.

Taiteen määritelmiä ja näkemyksiä

Ajan myötä jotkut filosofit, kuten Platon, Aristoteles, Sokrates ja Kant, kyseenalaistivat taiteen merkityksen. Useat Platonissa käydyt vuoropuhelut käsittelevät taiteeseen liittyviä kysymyksiä: Sokrates sanoo, että runoja inspiroi muses, eikä siinä ole järkeä. Hän puhuu tästä myönteisesti, ja muut jumalallisen hulluuden muodot (juovuus, eroottisuus ja unet) Phaedrusissa, ja kuitenkin tasavallassa haluaa kieltää Homerin suuren runollisen taiteen ja naurun. Ionissa Sokrates ei anna vihjeitä Homerin paheksunnasta, jota hän ilmaisee tasavallassa. Ionin vuoropuhelu viittaa siihen, että Homerin Iliad toimi muinaisessa kreikkalaisessa maailmassa, kuten Raamattu tekee nykypäivän kristillisessä maailmassa: jumalallisesti innoitettu kirjallinen taide, joka voi tarjota moraalista ohjausta, jos vain sitä voidaan tulkita oikein.

Kirjallisen taiteen ja musiikkitaiteen osalta Aristoteles piti eeppistä runoutta, tragediaa, komediaa, dithyrambic-runoutta ja musiikkia mimeettisenä tai imitatiivisena taiteena, joista kukin vaihteli jäljitelmän mukaan keskipitkällä, esineellä ja tavalla. Esimerkiksi musiikki jäljittelee rytmin ja harmonian mediaa, kun taas tanssi jäljittelee pelkästään rytmillä ja runolla kielellä. Lomakkeet vaihtelevat myös jäljitelmän kohteena. Esimerkiksi komedia on dramaattinen miehitys miehistä keskimääräistä huonommin; tragedia taas jäljittelee miehiä hieman keskimääräistä paremmin. Lopuksi muodot eroavat jäljitelmän tavasta – kertomuksen tai luonteen kautta, muutoksen tai muutoksen puuttuessa, sekä draaman tai draaman kautta. Aristoteles uskoi, että jäljitelmä on ihmiskunnalle luonnollista ja että se on yksi ihmiskunnan eduista eläimiin nähden.

Sana taiteen uudempi ja erityisempi merkitys luovan taiteen tai kuvataiteen lyhenteenä syntyi 1700-luvun alussa. Taide tarkoittaa taitoa, jota käytetään taiteilijan luovuuden ilmaisemiseen tai yleisön esteettisten tunteiden ottamiseen tai yleisön vetämiseen hienostuneen tai hienostuneemman taideteoksen huomioon ottamiseen.

Tässä jälkimmäisessä mielessä sana taide voi viitata useisiin asioihin: luovan taidon tutkimus, prosessi, jossa käytetään luovaa taitoa, luovan taidon tuote, tai yleisön kokemus luovasta taidosta. Luovat taiteet (taide kurinalaisuutena) ovat kokoelma tieteenaloja, jotka tuottavat taideteoksia (taide esineinä), jotka pakottavat henkilökohtainen asema (taide kuin toiminta) ja välittävät viestin, tunnelman tai symboliikan havainnolliselle tulkitaessa (taide kokea). Taide on jotain, joka stimuloi yksilön ajatuksia, tunteita, uskomuksia tai ideoita aistien kautta. Taideteoksia voidaan tehdä nimenomaisesti tähän tarkoitukseen tai tulkita kuvien tai esineiden perusteella. Joillekin tutkijoille, kuten Kantille, tiedettä ja taidetta voitaisiin erottaa ottamalla tiede edustamaan tietämyksen ja taiteen aluetta, joka edustaa taiteellisen ilmaisun vapautta.

Usein, jos taitoja käytetään tavallisella tai käytännöllisellä tavalla, ihmiset eivät pidä sitä taiteena. Samoin, jos taitoa käytetään kaupallisella tai teollisella tavalla, sitä voidaan pitää kaupallisena taiteena kuvataiteen sijasta. Toisaalta käsitöitä ja muotoilua pidetään joskus soveltavana taideteoksena. Jotkut taiteen seuraajat ovat väittäneet, että taiteiden ja soveltavan taiteen ero on enemmän taidetta koskevien arvotuomioiden kanssa kuin mikään selkeä määritelmäero. Jopa kuvataiteella on usein tavoitteita, jotka ylittävät puhtaan luovuuden ja itsensä ilmaisun. Taideteosten tarkoituksena voi olla ajatusten, kuten poliittisesti, hengellisesti tai filosofisesti motivoituneen taiteen, välittäminen; luoda kauneuden tunnetta (ks. estetiikka); tutkia käsityksen luonnetta; nautinnon vuoksi; tai luoda vahvoja tunteita. Tarkoitus voi olla myös näennäisesti olematon.

Filosofi Richard Wollheim on kuvannut taiteen luonnetta ”yhdeksi maailman kulttuurin perinteisimmistä ongelmista”. Taide on määritelty välineeksi tunteiden ja ideoiden ilmaisemiselle tai välittämiselle, keinolle tutkia ja arvostaa muodollisia elementtejä omasta puolestaan ​​ja mimesikseksi tai esitykseksi. Taiteella mimesiksellä on syvät juuret Aristoteleen filosofiassa.

Yksi kommentti “Mitä oikeastaan on taide?

Kommentointi on suljettu.

Siirry sivun alkuun